WONEN

Het is heerlijk wonen in Haarlem en Spaarndam, en dit moet zo blijven. Er is een woningtekort, maar de bestaande ruimte moeten we slim en verantwoord benutten. Leefbaarheid en kwaliteit staan hierbij voorop.
Haarlem mag niet sneller groeien dan onze voorzieningen, groen en verkeer aankunnen. De Haarlemse maat is bepalend.

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Haarlem zet zich in om voldoende woningen te bouwen waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat.
 • Kwalitatief goede woningen in de ontwikkelzones voor starters, (jonge) gezinnen en senioren. Voor de totale nieuwbouwopgave gaan we uit van 40% sociaal, 40% middelduur en 20% overig.
 • Aantrekkelijke nieuwbouw voor senioren in de eigen wijk, ter bevordering van de doorstroom.
 • Bij de bouw van nieuwe woningen geldt een verplichting om eventueel verlies aan groen en bomen te compenseren. Daarbovenop willen wij dat ontwikkelaars voor iedere nieuwe woning een extra boom planten. Daarmee realiseren wij de komende vier jaar dus netto 4.000 extra bomen.
 • Hoogbouw alleen toestaan als deze past in de omgeving. In het centrumgebied en in de jaren 30-wijken worden geen woontorens gebouwd.
 • Ondergronds parkeren bij nieuwbouw.
 • Een goede balans tussen wonen en werken is essentieel voor de leefbaarheid van de stad. Woningbouw in de Waarderpolder past daarom niet.
 • Geen bebouwing in de groene randen rondom de stad. De Polders en het Westelijk Tuingebied blijven groen.
 • Sociale huurwoningen behoren aan hen die ze nodig hebben. Onderhuur, scheefwonen en onrechtmatige bewoning worden aangepakt.
 • Haarlem biedt ruimte aan gezinnen. Eéngezinswoningen moeten daarom beschermd worden tegen het splitsen naar meerdere kleine appartementen. Zo zorgen we ervoor dat het aantal ééngezinswoningen ten minste gelijk blijft.
 • Langdurig ongebruikte locaties zoals scholen, winkels en andere maatschappelijke gebouwen slim herontwikkelen tot woningen.

Meer weten over onze woonambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Wonen in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Hebben we ééngezinswoningen weten te behouden en woonwijken leefbaar gehouden door woningsplitsing tegen te gaan. 
 • Hebben we een centrumgebied gecreëerd waar de auto meer uit het zicht is. 
 • Hebben we ondergronds parkeren op nieuwbouwlocaties zoals Schalkwijk Midden, de Vierhoek (Tempelierstraat) en de woningbouwlocatie bij de Fietsznfabriek gerealiseerd.