MOBILITEIT

Haarlem moet bereikbaar zijn voor bezoekers en inwoners: per fiets, auto en openbaar vervoer. De binnenstad is het domein van voetgangers en fietsers, de auto is er te gast. 
We zijn bereikbaar in de regio. We hebben hoogwaardige verbindingen met de plekken waar we werken (zoals Amsterdam, Schiphol, Utrecht) en we realiseren een Velserboog voor een betere verbinding met de A9.

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Realiseren van OV-knooppunten station Spaarnwoude en Haarlem Nieuw-Zuid. Daardoor wordt het busverkeer naar de binnenstad en station Haarlem beperkt en komen er geen dubbeldekkers meer in de binnenstad. 
 • Het stationsgebied wordt herontwikkeld. 
 • Betere verbindingen naar de plekken waar Haarlemmers werken. Een lightrailnetwerk dat de hele regio bedient met tenminste een verbinding Amsterdam-Schiphol-Haarlem. 
 • Veilige en goed onderhouden fietsverbindingen door zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden aan te leggen. Hiermee wordt het fietsen tussen wijken gestimuleerd. 
 • Beschermen van de bestaande zebrapaden bij herinrichtingsplannen. De openbare ruimte zo inrichten dat kwetsbare verkeersdeelnemers veilig over straat kunnen. 
 • 30 kilometer per uur is de norm. De hoofdroutes van de auto en OV vormen hierop de uitzondering.
 • De capaciteit van de Oudeweg en de Waarderweg vergroten door de rijbanen te verdubbelen (2×2).
 • Meer autoluwe gebieden en uitbreiding van het autoluwe centrum. De auto is te gast in de binnenstad. Overlast gevend vrachtverkeer, bijvoorbeeld op de Pijlslaan, wordt beperkt.
 • Het Haarlemse wegennet ontlasten door aanleg van de Velserboog, de directe verbinding vanaf Westelijke Randweg ten noorden van Velserbroek naar de A9. 
 • Geluidshinder van verkeer in de stad verminderen. Onder andere door het plaatsen van geluidsschermen in de Leidsebuurt langs de spoorbaan.
 • Gereguleerd parkeren als de bewoners in de wijk daarom vragen. Parkeernormen gebaseerd op reëel gebruik. 
 • Gratis gebruik van de parkeergarages in het centrum voor Haarlemmers die een vergunning hebben voor de Binnenstad. Bewoners die geen recht hebben op een bezoekerspas voor straatparkeren, kunnen tegen gereduceerd tarief in de Cronjé-garage parkeren.

Meer weten over onze mobiliteitsambities in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Mobiliteit in onze Stadsvisie Haarlem 2050.

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Hebben we het aantal 30 kilometer per uur wegen uitgebreid, bijvoorbeeld op de Rollandslaan in het Ramplaankwartier. 
 • Hebben we extra fietsenstallingen geregeld op o.a. de Raaks (ondergronds), binnenkort voor het Houtplein en is het fietsdepot geopend op de Jansweg voor inbeslaggenomen rijwielen. 
 • Hebben we ons hard gemaakt voor een balans tussen meer woningen en verbetering van mobiliteit en bereikbaarheid.