ZORG

Haarlemmers zijn solidair en bereid om elkaar te helpen. Op straat, in het verkeer, maar ook als vrijwilliger en mantelzorger. De gemeente ondersteunt hierin. 
De zorg richt zich op het meedoen van mensen in de maatschappij en biedt een vangnet als het misgaat in een mensenleven. De overheid werkt hierbij samen met (vrijwilligers-) organisaties en religieuze instellingen.

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Een toekomstvaste jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. Deze zorg is gericht op het vroegtijdig bieden van ondersteuning ter voorkoming van grotere problemen. Voor de eigen bijdrage gaan we uit van het beginsel “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”.
 • Eenzaamheid tegengaan. Vroeg signaleren, laagdrempelige hulp en voldoende plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (bijvoorbeeld buurt-bakkie). De Coalitie Haarlem Ontmoet heeft onze steun. Tegelijkertijd vraagt de bestrijding van eenzaamheid iets van ons allemaal.
 • Voldoende zorg voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, met evenveel oog voor de belangen van de patiënt als eventuele omwonenden.
 • Belemmeringen wegnemen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zodat zij optimaal kunnen meedoen aan de samenleving.
 • Steun en waardering voor onze mantelzorgers. Steun met advies over ondersteuning en mogelijkheden voor respijtzorg om het vol te houden. Waardering met het Mantelzorgcompliment. Met het Mantelzorgcompliment krijgen genomineerden een geldbedrag als blijk van waardering.
 • In Haarlem slaapt niemand tegen zijn wil op straat. De gemeente zorgt voor voldoende opvangplekken. Vooral kinderen zouden nooit de nacht op straat moeten doorbrengen.
 • Extra openbare zitplaatsen in het centrum voor personen die slecht ter been zijn.
 • Zorg moet beter bereikbaar zijn in de wijk. Bijvoorbeeld door gezondheidscentra waar verschillende vormen van zorg geclusterd zijn.
 • Blijven investeren in het tegengaan van overgewicht door het voortzetten van het Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG) programma.

Meer weten over onze ambities over Zorg in Haarlem?
Lees het hoofdstuk Zorg in onze Stadsvisie Haarlem 2050. 

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Hebben we het besluit genomen om een nieuw ziekenhuis ter vervanging van het Spaarne Gasthuis, locatie Zuid te bouwen (2027 gereed). 
 • Hebben we meer geld vrijgemaakt voor jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. 
 • Hebben we ervoor gezorgd dat de daklozenopvang tijdens de coronacrisis veilig is verlopen en hebben we opvang geboden aan Afghanen met een Nederlands paspoort.