DUURZAAMHEID  

Haarlem levert een actieve bijdrage aan een duurzame wereld en het behalen van de klimaatdoelstellingen door samenwerking met bedrijven en het ondersteunen van burgerinitiatieven. We kiezen hierbij voor samenwerking, realisme en betrouwbaarheid. 
Ook investeert de gemeente zelf in groen en duurzaamheid: in groene daken, meer bomen, schone lucht en biodiversiteit. Dit verhoogt de leefbaarheid en schoonheid van Haarlem en Spaarndam

WAT WIL CDA HAARLEM:

 • Een betere luchtkwaliteit door schone stadsdistributie: het bevoorraden van winkels met elektrische voertuigen.
 • Aardgasvrije wijken. De energietransitie voortvarend aanpakken. Naast gasloos bouwen ook duurzame vestigingsvoorwaarden voor nieuwbouwprojecten instellen.
 • Milieuzone voor brom- en snorfietsen. Hiermee worden oude brommers, scooters en snorfietsen geweerd uit de bebouwde kom. Tweetakt vaartuigen worden verboden. 
 • Meer openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 
 • Aanleg van warmtenetten in Meerwijk en op het bedrijventerrein Waarderpolder. 
 • Meer budget voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De gemeente geeft het goede voorbeeld.
 • Het duurzaamheidsloket in de Haarlemmer Kweektuin behouden en professionaliseren. Een laagdrempelig loket waar Haarlemmers inspiratie kunnen opdoen over verduurzaming en waar natuur en milieueducatie centraal staat.
 • Blijven investeren in de informatievoorziening over verduurzaming van bedrijfspanden in de Waarderpolder.
 • De openbare ruimte meer vergroenen en meer water toevoegen waardoor de hittestress beheersbaar blijft. 
 • 20% van de nieuwbouwwoningen met hout. 
 • Een Monumentenloket waar iedere Haarlemmer terecht kan met vragen over bijvoorbeeld verduurzaming van monumenten.

Meer weten over onze duurzaamheidsambities voor Haarlem?
Lees het hoofdstuk Duurzaamheid in onze Stadsvisie Haarlem 2050. 

IN DE AFGELOPEN 4 JAAR: 

 • Hebben we de weg vrijgemaakt voor de aanleg van het eerste warmtenet van Haarlem. Een collectieve warmteoplossing voor 5.200 woningen in Schalkwijk.
 • Is gestart met het verduurzamen van de panden van gemeente Haarlem. De maatregelen die het meeste energie besparen en de grootste CO2-reductie opleveren worden als eerste uitgevoerd. 
 • Hebben we de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht uitgebreid.