Duurzaamheid

Onze visie

Om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te voldoen, vindt het CDA dat Haarlem een actieve rol moet hebben bij energiebesparing en de energietransitie. Haarlem hoeft hierbij niet verder te gaan dan landelijke doelstellingen. Alleen al het halen hiervan zal een enorme inspanning vragen. Voor veel mensen zijn deze doelstellingen echter nog ver weg. De overheid moet daarom bijdragen aan de bewustwording dat duurzaamheid noodzakelijk is.

Een sterke economie is cruciaal, maar de groei mag niet ten koste gaan van het milieu. Ook de economie moet verduurzamen. Hierbij moeten we streven naar een volledig circulaire economie. Dit betekent dat industriële processen zo ingericht worden dat alle producten bij het fabricageproces kunnen worden hergebruikt als grondstof.

Wat wil CDA Haarlem

  • De rijksoverheid heeft bepaald dat de energievoorziening van Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Dit betekent dat Haarlem de komende decennia moet werken aan alternatieven. Voor het verwarmen van huizen en water moeten warmtenetten en warmtepompen een grote rol gaan spelen.
  • Om te kunnen voldoen aan de doelstelling van het klimaatakkoord, wordt gasloos bouwen de nieuwe norm. Dit betekent dat nieuwbouwwoningen geen aansluiting meer op het gasnet krijgen en we vooruit zullen moeten lopen op toekomstige bouwbesluiten.
  • De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Het eigen vastgoed van de gemeente Haarlem moet op korte termijn verduurzaamd worden.
  • Het CDA ziet graag duurzaamheidsinitiatieven in de buurt. Kunnen we inwoners faciliteren bij het collectief opwekken van duurzame energie? Kunnen we sportverenigingen helpen met energiezuinige veldverlichting?
  • Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren wil het CDA toewerken naar een schone stadsdistributie: bevoorraden van winkels met elektrische voertuigen. Tevens moeten we het gebruik van tweetakt voer- en vaartuigen verbieden.
  • Het CDA is voorstander van het vergroenen van het Haarlemse wagenpark. Hiervoor moeten er meer oplaadpunten voor elektrische auto’s komen.
  • Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om energie te besparen, te investeren in zonnepanelen en gebruik te maken van warmte-/koudeopslag.