Haarlem voor Gezinnen

Onderwijs

Haarlem kent een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod. De groei van de stad zet echter de beschikbare capaciteit van de onderwijshuisvesting onder druk. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting. Maar dit zal ook de komende jaren nog hard nodig zijn. Een investering van 30 miljoen (inclusief bewegingsonderwijs) in de komende vier jaar is minimaal vereist om voor alle Haarlemse kinderen een goede onderwijsplek te creëren. Dit bedrag kan nog hoger worden als gevolg van toevoeging van nieuwe woningen. Net name in een wijk als Schalkwijk, waar veel wordt gebouwd is het van belang om de onderwijsstructuur mee te laten groeien.

Meer over onderwijs

Wonen

Het is heerlijk wonen in Haarlem. En dit moet zo blijven. Daarom moeten we efficiënt omgaan met de aanwezige ruimte, want de vraag naar woningen zal altijd groter blijven dan het aanbod. Wij vinden dat Haarlem niet sneller mag groeien dan onze maatschappelijke voorzieningen, wegen, verkeer en vervoer aankunnen. Vandaar dat wij de Haarlemse kwaliteit altijd op de eerste plaats zetten. De Haarlemse maat bepaalt.

Daar waar kwalitatief goede woningbouw mogelijk is, moet hieraan ruimte worden gegeven, maar altijd met oog voor het bestaande groen en de schaarse vrije leefruimte (speeltuintjes, parkjes etc.). Hoogbouw is alleen toegestaan als dit niet ten koste gaat van de uitstraling van de stad. In de oude binnenstad geldt renoveren als uitgangspunt. Hergebruik heeft altijd de voorkeur boven slopen. 

Meer over wonen

Gezondheid & Zorg

Hulpbehoevenden krijgen de zorg die nodig is. Kwaliteit is leidend in de (thuis)zorg, niet de prijs.

Het CDA zal altijd eerst kijken naar wat mensen zelf kunnen en hoe mensen naar elkaar om kunnen zien, maar wie niemand heeft, moet altijd kunnen rekenen op de gemeente.

Helaas zien we (te) vaak dat de hulp bij het huishouden het enige contact is dat ouderen nog hebben. Als ook dit wegvalt, slaat de vereenzaming genadeloos toe. In de afgelopen periode heeft het CDA gevochten voor meer huishoudelijke zorg en dit zullen wij blijven doen.

Meer over zorg

Senioren

In een vitale samenleving is sprake van respect en ontmoeting tussen generaties. Senioren hebben de maatschappelijke ontwikkelingen aan zich voorbij zien trekken en hun levenservaring is de moeite waard om te delen. Wij vinden dat ouderen de zorg en aandacht moeten krijgen die ze nodig hebben. Maar tegelijkertijd willen we ouderen niet enkel als hulpbehoevend beschouwen. In Haarlem wonen ook veel ‘nieuwe ouderen’; zij zijn actiever en zelfbewuster dan voorheen. ‘Gezond en zo lang mogelijk zelfstandig’, daar moet beleid op worden afgestemd.

Meer over senioren

Jongeren

De samenleving stelt steeds hogere eisen, vooral ook aan jongeren. Vrijheid, verwachtingen, verantwoordelijkheden, voor sommige jongeren is het soms even te veel. Zeker als de thuissituatie ook niet stabiel is, kan de gemeente hen een steuntje in de rug geven.

De komende jaren moet extra worden ingezet op:

  • Verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in het jongerenwerk.
  • Betere samenwerking onderwijs en jongerenwerk, onder andere door het intensiever betrekken van jongerenwerk bij de aanpak van voortijdig schoolverlaters.
  • Versterken van straathoekwerk: actief (outreached) jongeren benaderen die buiten de boot dreigen te vallen.

Daar waar groepen hangjongeren chronisch overlast bij omwonenden veroorzaken of er gevaarlijke situaties ontstaan, kunnen gebieds-, blow- of alcoholverboden worden ingezet.

Meer over jongeren

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u hier:

Of bekijk alle hoofdstukken uit ons verkiezingsprogramma:

Naar het programma