Haarlem wil wonen

NAAR STANDPUNTENNAAR CULTUUR
Aanbod sociale huurwoningen vergroten in HaarlemAanbod sociale huurwoningen vergroten

Onze visie

De Haarlemse Maat. Wat is dat?

Het is heerlijk wonen in Haarlem. En dit moet zo blijven. Daarom moeten we efficiënt omgaan met de aanwezige ruimte.

Partijen struikelen over elkaar heen in het noemen van nog grotere aantallen te bouwen wonen in Haarlem. Tot wel 16.000. De huidige woonvisie gaat uit van 7.500 woningen. En die gaan we bouwen. Het CDA wil dat de stad zich in balans ontwikkelt tussen wonen, werken, groen en mobiliteit.

Eén ding is wel duidelijk geworden de afgelopen tijd; er is grote zorg over de onstuimige groei van de stad. Ja, er moeten woningen gebouwd worden en vooral sociale woningbouw. De maatschappelijke voorzieningen, wegen, verkeer en vervoer moeten het tempo en het aantal te bouwen woningen wel aankunnen. De sportaccommodaties zijn nu al krap. De scholen kunnen de vraag nauwelijks aan. De bereikbaarheid van de stad en het verkeer in de stad moeten sterk worden verbeterd. De stad slibt dicht. De bedrijven en het werk moeten in Haarlem blijven. Woningen bouwen in de Waarderpolder is dus geen optie. Het schaarse groen in de stad willen we behouden.

Investeren in onderwijs, sport en bereikbaarheid

Het aantal van 7.500 te bouwen woningen vraagt al enorme investeringen in voorzieningen. Denk aan extra onderwijs- en sportfaciliteiten en de extra investeringen in de bereikbaarheid van de stad. CDA Haarlem kiest voor kwalitatieve groei. Wij noemen dat de Haarlemse Maat.

Wat wil CDA Haarlem

 • Kwaliteit en de Haarlemse maat zijn leidend.
 • Het aanbod sociale huurwoningen vergroten en vervangen met betere en milieubewustere woningen.
 • Aanpak scheefwonen en illegale onderhuur van sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen gaan naar hen die ze toekomen.
 • Bij nieuwbouw houden we aandacht voor het bestaande groen en de schaarse vrije leefruimte (speeltuintjes, parkjes etc.). Groen blijft groen.
 • Doorstroming op de woningmarkt stimuleren door investering in kwalitatief goede woningen voor starters, (jonge) gezinnen en aantrekkelijke seniorenwoningen.
 • Regionaal optrekken met andere gemeenten, want alleen zo kan effectief worden ingespeeld op de woningbehoefte.
 • Eigenaren, woningcorporaties en gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij grootschalige funderingsproblematiek, zoals in het Rozenprieel. Rijksmiddelen moeten niet onbenut blijven.
 • Hoogbouw alleen als deze aansluit bij de bestaande omgeving: geen woontorens in een jaren 30-wijk of in het centrum.
 • Geen streefcijfers sociale woningbouw op projectniveau, maar kijken naar samenstelling wijk.
 • Waar mogelijk mogen mensen zelf aan de gang om hun huis te realiseren (zelfbouw).
 • Woningbouw in de Waarderpolder past niet. Een goede woon-werk-balans is essentieel voor de leefbaarheid van de stad.
 • Oude locaties (zoals in onbruik geraakte kerken of scholen) moeten slim herontwikkeld worden met behoud van de ruimtelijke uitstraling.
 • Lege winkels en kantoren kunnen een woonbestemming krijgen.