Veiligheid en Openbare Orde

Visie CDA Haarlem

Haarlemmers leven samen in harmonie, met respect voor elkaars culturele en religieuze verschillen. Daar waar dit respect niet wordt opgebracht, treden we op: criminaliteit, overlast en hufterigheid pakken we aan. Tegen groepen die politie, brandweer of ambulancepersoneel het werken onmogelijk maken wordt hard opgetreden. Handhaven is en blijft de norm.

Iedere Haarlemmer moet de ruimte en vrijheid hebben om z’n leven op eigen wijze in te vullen. Maar waar onze vrijheden elkaar raken, gaan we respectvol met elkaar om. CDA Haarlem streeft naar een stad waarin we elkaar weer durven aan te spreken op elkaars gedrag en de eigen verantwoordelijkheden. Vrijheid gaat samen met verantwoordelijkheid. En tegen wie die verantwoordelijkheid niet neemt treden we op.

Cameratoezicht en nieuwe technologische ontwikkelingen om veiligheid te waarborgen en te vergroten, passen wij in de stad slim toe zonder dat dit een onevenredige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de inwoners. Ook wordt goed gebruik gemaakt van de informatie die al in de stad beschikbaar is.

Handhaven van regelgeving is het uitgangspunt en niet het resultaat van een economische afweging. Capaciteitsgebrek is niet langer een excuus voor het niet kunnen handhaven. Ook in de wijken buiten het centrum zijn de handhavers zichtbaar aanwezig. Straathoekwerkers begeleiden jongeren naar werk of school. Ook zijn voldoende veilige plekken in de openbare ruimte gecreëerd voor jongeren. ‘Hangen’ moet nu eenmaal ergens kunnen, maar wel drank en drugsvrij. Adequaat toezicht voorkomt overlast voor buurtbewoners.

Coffeeshops
In de centrumgebieden is ruimte voor coffeeshops. Verkoop aan minderjarigen en overlast (zoals bij de Lounge) moet te allen tijde voorkomen worden.

Horeca
Net als de ondernemers uit de binnenstad is het CDA geen voorstander van verruiming van de sluitingstijden van de horeca.

Wij willen duidelijke regels voor het verlenen van de horecavergunningen en uniforme handhaving bij horecaterrassen.

Wat wil CDA Haarlem

Uitbreiding cameratoezicht 
Wij willen de capaciteit van handhaving uitbreiden om meer aandacht te geven aan openbare ruimte en bebouwde ruimte. Handhaving spreiden we beter over de stad en niet alleen in de binnenstad. Ook willen wij meer handhavers in bikerteams inzetten. We streven naar minstens één handhaver per vijfduizend inwoners. Hiervoor zijn we bereid om minstens een half miljoen euro per jaar extra te besteden aan handhaving.

Geen terughoudendheid bij het inzetten van maatregelen als gebiedsverboden, samenscholingsverboden en alcoholverboden. We gaan de integrale aanpak van ondermijning (project Lelie) uitbreiden naar andere gebieden.

Mobiele camera’s in te zetten in de openbare ruimte waar narigheid is of verwacht wordt, want preventie en bewijsvoering is belangrijk. Veiligheid gaat bóven privacy van rotzooitrappers en vandalen! Het betreft de binnenstad, maar zo nodig ook elders, bijvoorbeeld Meerwijk Centrum en Nieuw Guineaplein.

Aanpak vandalisme op sportvelden 
Vandalisme moeten we voorkomen, bijvoorbeeld bij de sportverenigingen. Maar denk ook aan het tegengaan van beplakken en bekliederen van muren, palen en ramen.
We moeten voldoende aandacht besteden aan subjectieve veiligheid. Voelt de burger zich veilig op straat? Is de straatverlichting goed geregeld? In samenhang, hiermee is het belangrijk dat de Gemeente buurtinitiatieven voor veiligheid ondersteunt.

Brandweer
Wij willen een onderzoek naar hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden bij de brandweer.

Politie
De politie moet steviger ingrijpen bij te hard rijden door woonwijken met spelende kinderen.