Schalkwijk

Onze visie

Er vinden grote veranderingen plaats in het sociaal domein. De uitbreiding van de gemeentelijke taken betekentn een grote uitdaging. De gemeente is nu verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning. Dit raakt alle leefgebieden van onze inwoners: zorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk, onderwijs, opvoedingsondersteuning en inkomensondersteuning. Om deze ondersteuning efficiënt aan te kunnen bieden, zijn korte lijnen en daadkracht noodzakelijk. Dit kan de gemeente beter doen met een gemeenteloket dicht bij de burger. Daarom pleit het CDA voor een gemeentelijk loket in Schalkwijk.

De jeugd heeft de toekomst en een diploma is een ticket naar een goede toekomst. Het CDA vindt het van belang dat er wordt geïnvesteerd in goed kwalitatief onderwijs. Vooral waar het hard nodig is. Het CDA wil de komende vier jaar investeren in initiatieven die een bijdrage leveren aan de toekomst van onze jeugd. Ook wil het CDA samen met de schoolbesturen onderzoek doen naar de mogelijkheid om extra havo/vwo-capaciteit in Schalkwijk te realiseren.

Voor het succes van een sociaal wijkteam is het noodzakelijk dat de hulp dichtbij georganiseerd wordt. Door verschillende disciplines samen te laten werken in één gebied wordt de kwaliteit beter. Doordat de teams dichtbij zijn worden problemen eerder gezien en is de hulp voor de burger laagdrempelig. Het CDA wil:

  • Eén huishouden, één plan en één regisseur;
  • Goede samenwerking tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers;
  • Goede dosering (niet alles tegelijk) wanneer er verschillende vraagstukken spelen.

Het CDA wil een goede samenwerking met kerken, moskeeën en overige organisaties om multiculturele of samenlevingsgerichte problematiek aan te pakken.

De afgelopen jaren heeft het CDA veel contact gehad met bewoners van Schalkwijk. Uit deze gesprekken is gebleken dat er nog steeds mensen zijn die zich onveilig voelen of geluidsoverlast hebben door hangjongeren. Middels het project ‘Buurtvaders in Schalkwijk’ is dit probleem al deels verholpen. Het CDA is echter van mening dat dit vraagstuk meer aandacht behoeft. Om die reden staat dit probleem hoog op de agenda. Het woongenot van bewoners mag immers niet verminderen. Wat betreft het CDA dient er dan ook de komende jaren in samenspraak met de wijkagenten een betere handhaving plaats te vinden in de alarmerende straten en wijken.

CDA Haarlem heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor een betere begeleiding van kinderen met achterstandsproblematiek. Een voorbeeld hiervan is het initiatief “High Dosage Tutoring”. Hierbij worden kinderen met een leerachterstand door middel van een intensief programma geholpen om deze achterstand weg te werken. Een tweede voorbeeld is dat wij voor meer studieplekken in Schalkwijk hebben gezorgd.

Speeltuinen zorgen voor een plezierige speelplek voor jonge kinderen in het steeds voller en drukker wordende Schalkwijk met steeds minder speelmogelijkheden “op straat”. De komende tijd wordt flink gebouwd in Haarlem Schalkwijk. Daarom pleit het CDA voor meer speeltuinen en speelplaatsen in Schalkwijk.

Taal vormt de basis voor mensen om mee te doen in de samenleving. Voor 1 op de 9 volwassenen in Nederland vormt lezen en schrijven echter een groot probleem. In Haarlem ligt dat waarschijnlijk iets gunstiger, maar ook in onze gemeente is het één van de grootste verborgen problemen. Met de aanpak van laaggeletterdheid werken we aan de basiscondities om mee te kunnen doen in de samenleving. Hierdoor verkleinen we de vraag naar bijstand, schulddienstverlening en andere verwante problematiek.