Onderwijs

Onze visie

Haarlem kent een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod. De groei van de stad zet echter de beschikbare capaciteit van de onderwijshuisvesting onder druk. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting. Maar dit zal ook de komende jaren nog hard nodig zijn. Een investering van 30 miljoen (inclusief bewegingsonderwijs) in de komende vier jaar is minimaal vereist om voor alle Haarlemse kinderen een goede onderwijsplek te creëren.

Dit bedrag kan nog hoger worden als gevolg van toevoeging van nieuwe woningen. Met name in een wijk als Schalkwijk, waar veel wordt gebouwd is het van belang om de onderwijsstructuur mee te laten groeien.

Voor het primair onderwijs geldt de wijk als maat: meerdere kleine scholen verspreid over de stad hebben de voorkeur boven grootschalige leerfabrieken. De school moet onderdeel uitmaken van de lokale gemeenschap. We vinden ‘thuis-nabij-onderwijs’ van belang: in je eigen wijk, met je eigen vriendjes naar school gaan. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen kan goed zijn, maar mag nooit ten koste gaan van de onderwijsfunctie.

Het tekort aan leraren/docenten is met name in het primair onderwijs een bedreiging voor goed onderwijs in Haarlem. Daarom moet de gemeente samen met het onderwijs kijken naar oplossingen hiervoor.

Haarlemse kinderen moeten goed onderwijs krijgen in kwalitatief goede gebouwen met een gezond binnenklimaat. Frisse scholen, Klasse B is hiervoor het uitgangspunt.

De leerplicht dient streng te worden gehandhaafd, waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Ook bij het tegengaan van voortijdig schoolverlaters (VSV) speelt de gemeente een belangrijke rol. In voorgaande jaren is veel geïnvesteerd in de gezamenlijke aanpak met de schoolbesturen. Deze moet worden gecontinueerd.

Het Haarlemse onderwijsaanbod is in de afgelopen jaren versterkt, onder andere met de komst van een vijfde vrije school en een internationale school. Ook in de toekomst moeten initiatieven vanuit ouders en/of schoolbesturen ondersteund worden als deze aansluiten bij een onderwijsvraag vanuit de gemeenschap.

Ouders brengen hun kinderen bij voorkeur te voet of met de fiets maar school.
Autoverkeer rondom scholen moet worden gereguleerd en teruggedrongen. Er moet een integrale aanpak komen voor de verkeersveiligheid rondom alle scholen.

Schoolbesturen dragen primair de verantwoordelijkheid voor de plaatsingsprocedures. Zij hebben hierbij in de voorgaande periode veel geïnvesteerd in hun service naar leerlingen en ouders. De plaatsingsprocedure (‘loten’) voor het voortgezet onderwijs is sterk verbeterd en met een gezamenlijke plaatsingsprocedure voor het primair onderwijs is er meer rust en duidelijkheid voor ouders gekomen. De gemeente ondersteunt de schoolbesturen daar waar nodig en houdt hierbij ook het belang van de Haarlemmers in het oog.

Kinderen moeten kunnen spelen op groene schoolpleinen. Dit is goed voor hun ontwikkeling. Te veel schoolpleinen zijn echter nog sterk versteend. In de voorgaande periode is met beperkte subsidie en cofinanciering door de schoolbesturen een goede slag gemaakt in het vergroenen van de schoolpleinen. Dit moet worden gecontinueerd.

Wat wil CDA Haarlem

 • Blijven investeren in onderwijshuisvesting. Voor de komende jaren is minimaal 30 miljoen nodig.
 • Thuis-nabij-onderwijs voor de basisschool als norm.
 • Onderwijs ondersteunen bij het aantrekken van leraren/docenten.
 • Gezonde kinderen in gezonde klaslokalen: frisse scholen, klasse B als minimale eis voor het kwaliteitsniveau.
 • Onderwijsstructuur Schalkwijk mee laten groeien met de groei van de wijk.
  Onderzoek naar extra havo/vwo-capaciteit.
 • Integrale aanpak verkeersveiligheid rondom scholen.
 • Strenge handhaving van de leerplicht en tegengaan schooluitval
 • Subsidieregeling voor groene schoolpleinen
 • Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen niet ten koste van onderwijs.