Senioren

Onze visie

In een vitale samenleving is sprake van respect en ontmoeting tussen generaties. Senioren hebben de maatschappelijke ontwikkelingen aan zich voorbij zien trekken en hun levenservaring is de moeite waard om te delen. Wij vinden dat ouderen de zorg en aandacht moeten krijgen die ze nodig hebben. Maar tegelijkertijd willen we ouderen niet enkel als hulpbehoevend beschouwen. In Haarlem wonen ook veel ‘nieuwe ouderen’; zij zijn actiever en zelfbewuster dan voorheen. ‘Gezond en zo lang mogelijk zelfstandig’, daar moet beleid op worden afgestemd.

Om zolang mogelijk zelfstandig te wonen, is geschikte huisvesting een voorwaarde. In het woonbeleid gaat het niet langer om het bouwen van seniorenwoningen, maar ook om het aanbieden van diverse woonarrangementen (het liefst in de eigen buurt), zoals woonzorgzones waar wonen en zorg gecombineerd worden. De eigen vertrouwde omgeving is zeker voor senioren van groot belang. Ook moet er aandacht zijn voor ‘groepswonen’. Bij nieuwbouw of aanpassing bestaande bouw moet gelet worden op levensloopgeschiktheid.

Vrijwilligerswerk
Verenigingen, kerken, moskeeën, hobbyclubs, (zelf)organisaties en tal van andere maatschappelijke verbanden kunnen alleen functioneren dankzij de belangeloze inzet van talloze vrijwilligers. Zij zijn de smeerolie van onze samenleving. In vrijwilligerswerk nemen mensen verantwoordelijkheid voor elkaar of voor de buurt zonder dat daar direct iets tegenover staat. Dat maakt onze Haarlemse samenleving mooier en leefbaarder voor stadsgenoten die wel hulp kunnen gebruiken.

Wat wil CDA Haarlem

 • Aandacht voor ouderen op alle beleidsvelden.
 • Ouderen mogen niet vergeten worden in de communicatie door de gemeente. Veel informatie is digitaal beschikbaar, maar bereikt daardoor niet altijd de ouderen.
 • Allochtone ouderen worden nu nog te weinig bereikt. Betrokken instanties zouden – bijvoorbeeld via moskeeën – ook hen gericht moeten benaderen.
 • In de gemeente Haarlem zijn gelukkig grote Ouderenbonden. Genoeg actieve senioren die prima in staat zijn hun eigen boontjes te doppen. De samenleving moet net zo open zijn voor hen als voor de kwetsbare ouderen.
 • Bij “indicatiegesprekken” (keukentafelgesprekken) is altijd een familielid of mantelzorger aanwezig die de belangen van de cliënt behartigt.
 • De inwoners van de gemeente Haarlem (waaronder de senioren) vinden een veilige woonomgeving belangrijk. Zij wensen terecht een handhavende overheid.
 • Meer woningen met combinatie van zorg en wonen.
 • Duidelijke en goede voorlichting. Per wijk moeten onze senioren worden ingelicht over organisaties als ouderenbonden, kerken, ideële organisaties, en wijk- en straatverenigingen.
 • Gebouwen en openbaar vervoer moeten ook toegankelijk zijn voor rollators, rolstoelen en wandelwagens.
 • Geen losliggende stoeptegels en voldoende bankjes en groen.
 • Huisbezoeken voor 75-plussers faciliteren.
 • Vrijwilligers zijn van grote waarde. Bij scholen, speeltuinen, zangkoren, toneelverenigingen, burenhulp en in de zorg. Zij moeten alle ondersteuning krijgen die ze verdienen.