Bestuur en financiën

Onze visie

Een dienstbare gemeente
De gemeente is er voor Haarlem, haar inwoners en bedrijven – en niet andersom. Inwoners en bedrijven betalen belastingen. De gemeente gaat zorgvuldig om met deze gelden, ze doet de taken die nodig zijn efficiënt en voert deze zorgvuldig uit. Ze geeft niet meer uit dan erbinnen komt en investeringen zijn erop gericht om Haarlem structureel te verbeteren. Het betekent ook dat belastingen redelijk moeten zijn en dat hard tegen misbruik van voorzieningen wordt opgetreden. Tevens geeft het gemeentebestuur op heldere en duidelijke wijze inzicht in de financiële gegevens waarbij er duidelijk en zichtbaar een koppeling tussen beleid en uitvoering.

Een transparante en onderbouwde financiële huishouding 
Sparen, reserves en schuld: gemeentelijke uitgaven en investeringen zijn geen doel op zich, maar moeten bijdragen aan specifieke maatschappelijke doelstellingen. De gemeente leeft niet in de waan van de dag, maar zorgt voor voldoende reserves. De gemeente zorgt ervoor dat er zij spaart voor gewenste investeringen.

Een bescheiden en professionele overheid
Het CDA wil een slanke, terughoudende, bescheiden en kwalitatief sterke gemeentelijke overheid, met de nadruk op beleidsambtenaren en ambtenaren die de uitvoering door derden kunnen beoordelen. Op specifieke terreinen dient de gemeente over eigen deskundigen te beschikken, zoals verkeer, vastgoed en monumentenzorg.

Wat wil CDA Haarlem

De stad moet voortdurend investeren. Hiervoor is geld nodig wat slechts in beperkte mate aanwezig is. Keuzes zijn daarom onvermijdelijk. Wij gaan voor investeringen waar Haarlem kwalitatief en structureel van verbetert. Tevens houden we er rekening mee hoe nieuwe investeringen de gemeentelijke balans beïnvloeden. In de voorgaande periode is met behulp van het kasstroomplafond de schuld teruggedrongen. Voor de komende periode moet een nieuwe maatstaf ontwikkeld worden die investeringen en uitgaven onder controle houden, maar tevens de ruimte geeft om te investeren in de voorzieningen van een groeiende stad. Gedacht kan worden aan een solvabiliteitsnorm of maximale grenzen aan de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal.

Achterstallig onderhoud is schuld
Het onderhoud van gemeentelijke panden en de openbare ruimte wordt beter gepland. Achterstallig onderhoud leidt op termijn tot hogere kosten. Daarom werken we achterstallig onderhoud weg.

Geen geld zonder plan en geen plan zonder geld
De gemeente richt zich op het stellen van haalbare doelen en het bestuur zorgt met daadkrachtig handelen ervoor dat zij deze doelen realiseert. Wij steunen alleen voorstellen die financieel deugdelijk onderbouwd zijn.

Meer cijfers minder tekst 
De gemeente Haarlem zorgt ervoor dat de financiën inzichtelijk en begrijpelijk zijn! Minder tekst en meer inzicht in de cijfers.

Geen lastenverhoging 
Voor de gemiddelde inwoner mogen de woonlasten (OZB en afvalstoffenheffing) in de komende collegeperiode niet hoger zijn dan het gemiddelde van de andere grote steden in Nederland. Tegenvallers op de begroting lossen wij op binnen de begroting en niet door belastingen te verhogen.

Burgers mogen erop rekenen dat de gemeente eerlijk en betrouwbaar is. Van burgers die een uitkering ontvangen, verwachten we dat ook. Daarom wordt fraude stevig aangepakt!

Wij vinden van belang dat het gesubsidieerde initiatief maatschappelijk relevant is, draagvlak heeft en op een actieve, positieve wijze iets teruggeeft aan de Haarlemse samenleving.